Kataster nehnuteľností

 • služby spojené s katastrom nehnuteľností
 • vyhotovovanie geometrických plánov
 • identifikácia parciel
 • výkupový elaborát
 • vytyčovacie práce
 • vytýčenie stavby, vlastníckych hraníc pozemkov

Inžinerska geodézia

 • geodetické práce pre investora, respektíve pre dodávateľa stavby
 • budovanie vytyčovacej siete (stabilizácia a spracovanie dokumentácie vytyčovacích sietí a iných účelových geodetických sietí)
 • priestorové vytýčenie stavieb a staveniska (polohy, tvaru a rozmerov objektov stavieb a vytýčenie terénnych úprav, vyznačenie pôdorysu budúcej stavby v teréne, výškové vytýčenie stavieb)
 • meranie posunov a deformácií stavebných objektov
 • zameranie všetkých inžinierskych sietí pre potreby správcov GIS

Geometrické plány

Všetky druhy geometrických plánov sa snažíme vyhotoviť v čo najkratšom čase. Pôsobíme vo všetkých okresoch východného Slovenska, v prípade záujmu vieme zabezpečiť práce po celom území Slovenska.

Právne služby

 • vyhotovovanie zmlúv spojených s prevodom nehnuteľnosti, zriadením vecných bremien
 • právne rady v oblasti nehnuteľnostíPrispôsobujeme sa požiadavkám zákazníka,
pracujeme pohotovo a flexibilne.